top of page

Det virkelige livet


Vi er ikke frelst først og fremst for dette livet. Det kommer fram helt tydelig i Johannes 3, 16 hvor det står «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”


Allerede i starten av sin tjeneste retter Jesus oppmerksomheten mot vår evige tilværelse når han i Matteus 6, 19-21 sier ”Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. Men samle dere skatter i Himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være.”


Dette livet er ikke det viktige

Det viktigste du kan gjøre her i livet er å forberede deg på det virkelige livet. Det begynner den dag du dør. Jesus poengterer gang på gang viktigheten av dette. I Markus 8:34-36 sier Han: ”Den som vil komme etter Meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Meg. For den som søker å berge sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld og evangeliets skyld, skal berge det. For hva gagner det for et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel?


Alt vi gjør i dette livet har betydning for vårt evige liv

Det evige livet handler ikke bare om himmel eller helvete, men også om hvilken grad av herlighet som venter dem som blir frelst og hvilken grad av straff som venter dem som går fortapt. I følge Bibelen er det våre tanker, ord og gjerninger som avgjør dette.


I lignelsen om pundene (Luk. 19:16-17) sier Jesus om en av dem som hadde fått utlevert noen pund å bruke: ”Den første kom fram og sa: ‘Herre, det pundet du ga meg, har kastet av seg ti pund.’ Han svarte: ‘Det er bra, du gode tjener. Fordi du har vært tro i smått, skal du få styre ti byer.” Han ble altså belønnet etter hans gjerninger, og tjeneren som ikke hadde gjort noe fikk en fryktelig dom.


Selv små ting har verdi for vår evige lønn, slik Jesus sier i Matteus 10:42: ”Den som bare gir en av disse små et glass kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig Jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn.” Hvert ord vi sier vil bli med i vurderingen av våre liv, slik Jesus sa i Matteus 12:36-37: ”Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig.”


Jesus setter det sterkt på spissen

Det er så mye viktigere å få det evige liv enn å kunne ha det godt her, at Jesus sier i Markus 9:43: ”Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av! Det er bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slukner, der marken som eter dem, ikke dør og ilden ikke slukner.” Jesus helbredet mange, men likevel gir han oss historien om den rike mann som levde ”i fest og luksus” og utenfor huset hans ”lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår.” Jesus lar oss forstå at han egentlig hadde det mye bedre enn den rike som etter døden roper: ”jeg pines i denne flammen.”


Jesus snakker om at veien til Livet med stor L er smal og sier i Matteus 7, 13-14: ”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den.” Han sier rett ut i Lukas 18, 24: ”Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!”


Gleden over å lide ondt for Jesu skyld

Vi leser om de første kristne i Apostlenes Gjerninger 5:41 at ”de forlot Rådet og gledet seg over at de var funnet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld.” Det står også i Jakob 1:2 ”Mine søsken, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for forskjellige prøvelser.” Jeg har nettopp lest om kristne martyrer, både i tidligere tider og i dag, og når vanskelighetene er som størst er også lengselen etter det ”virkelige livet” enda større. Da blir fokuset riktig, og lengselen etter å få se vår Frelser og Herre, Jesus Kristus stor.


Vårt daglige fokus må være lengselen etter himmelen

Paulus skriver i Kolosserne 3:1 ”Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.” Vi kan velge hva vi fyller vårt sinn med, og leser vi Filipperne 1:21 ser vi at for Paulus så var ”...livet Kristus, og døden en vinning.”


Vi trenger å bli smittet av denne holdningen som også kommer tydelig frem i 2. Korinterne 5:8-11 hvor Paulus sier ”Vi er da ved godt mot, og vil heller flytte bort fra kroppen og være hjemme hos Herren. Derfor setter vi vår ære i å være til behag for Ham, enten vi er hjemme eller borte. For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen de ting som er gjort ved kroppen, etter det han har gjort, enten godt eller ondt. Når vi da kjenner frykten for Herren, overtaler vi mennesker.”


Vi velger selv hvordan vår evige herlighet blir

Paulus skriver i 1. Korinterne 3:10: ”Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må se etter hvordan han bygger videre på den.”


Han snakker om at noen har bygd med kostelige steiner og andre med halm, og han forteller at ilden ”skal prøve den enkeltes arbeid”. Noen skal oppleve at ”hans verk brenner opp, og han skal lide tap. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.” Her snakkes det om kristne som bare såvidt blir frelst, men i Johannes Åpenbaring 2:26 taler Jesus om noen som kommer til å herske med Ham og sier ”Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene.”


Det blir også grader av straff

Jesus var sterk i sin dom over synd og dem som ikke tok imot Hans budskap. I Matteus 11:21-22 sier Han ”Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om i sekk og aske. Men det sier jeg dere: Tyros og Sidon skal slippe lettere på dommens dag enn dere.” Han sier om Kapernaum at de skal styrtes ned i dødsriket og avslutter med ”På dommens dag skal Sodoma-landet slippe lettere enn du.”


Han sier også i Johannes 12:48 at ”Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine Ord, har det som dømmer ham. Ordet som Jeg har talt, det skal dømme ham på den siste dag.”


Hvor viktig det er å leve livet i stadig renselse

Paulus sier i forbindelse med nattverden at ”hvert menneske må prøve seg selv” og videre i 1. Korinterne 11:31-32 at ”For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt. Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.”

Derfor sier han også i 2. Korinterne 13:5 ”Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Kjenner dere ikke dere selv, at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.” Vi har fått den Ånd som er av Gud, og har kraft til å seire, selv om det er en kamp mot kjødet så lenge vi er i denne verden. I Romerne 8:13-14: står det ”hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn.” Sett fokus på evigheten og vær ikke opptatt av disse «jordiske» tingene. La alle forstå at du er «utlending» her og borger av himmelen, og søk å få så mange som mulig med deg dit!

Comments


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page