top of page

Jesu oppstandelse fra de døde


Jesu oppstandelse fra de døde

At noen kan bli vakt til livet igjen etter å ha vært dø i tre dager er noe mange vil si er vitenskapelig umulig. Men at noe er vitenskapelig umulig har aldri vært en hindring for Gud. Tvert imot ser det ut som om Han liker å utfordre menneskers visdom. Faktisk er Bibelen full av vitenskapelige umuligheter.

For å nevne noen få, så taler den om at Rødehavet delte seg for at Israel folk kunne unnslippe den Egyptiske hær, at solen stod stille for at Joshua kunne få tid til å vinne krigen, at Jona overlevde tre dager i magen på en fisk og at Jesus ble født av en jomfru.

Men Gud er ikke begrenset av våre fysiske lover og har derfor ikke noe problem med å gjøre ting som for oss virker umulig. Tvert imot velger Han ofte å gå utenom vår menneskelige visdom og logikk for at vi mennesker ikke skal lene oss på vår egen visdom i vår søken etter Ham. Dette bekrefter Paulus i det første kapittelet i 1. brev til Korinterne:

Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. — 1. Korinterbrev 1:27-29

Et absurd grunnlag for en ny religion

Om noen en dag bestemte seg for å starte en ny religion, ville nok de første kristnes budskap vært det minst tenkelige utgangspunkt. Å basere sin tro på at ens grunnlegger ble korsfestet som en kriminell, men oppstod igjen fra de døde tre dager senere er naturlig sett ikke en lett tanke å selge. Dette merket også Paulus da han ble invitert til å tale på Areopagos i Athen. De lyttet interessert til det Paulus forkynte, men det står også at ”... da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham …” (Apg. 17:32).

De var forberedt på at det Paulus forkynte ikke var hva de var vant til å høre, for da de inviterte Paulus til å tale står det at de sa: “Kan vi få vite hva for slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om." (Apg. 17:19b-20).

Men Paulus var helt klar over at for dem som ønsket å lene seg på sin egen visdom virket Evangeliets budskap som dårskap. Derfor sier han til de kristne i Korint:

For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. — 1. Korinterbrev 1:18

For de som ønsker å “tenke” seg fram til Gud er Evangeliets budskap en dårskap, men de som er villige til å akseptere Guds løsning som et barn, vil få oppleve at i Evangeliets budskap ligger Guds kraft til frelse gjemt. Derfor sier Paulus:

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. — Romerbrevet 1:16

Kristen tro er basert på vitenskapelige umuligheter At Jesus døde på et kors er ikke så vanskelig å tro, for selv historiebøkene vil bekrefte dette. Men om man skal tro på at Han stod opp igjen fra de døde, krever det også til at man er villig til å akseptere noe som menneskelig sett er umulig. For Gud er det vesentlig at vi legger bort vårt eget strev om vi ønsker å få oppleve Hans frelse. Han vil ikke la oss finne Ham ved at vi klarer å tenke oss fram til Ham, for som Paulus sier vil Han ikke at noen “mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.” (1. Kor. 1:29). Derfor er kristendommens hovedfundament basert på ting som menneskelig sett er helt umulig.

Jomfrufødselen

Jomfrufødselen er en vitenskapelig umulighet, men om ikke Jesus var født av en jomfru kunne han ikke frelse oss. Om Jesus hadde hatt en jordisk far ville han, på samme måte som alle andre mennesker, vært besmittet av “synde-viruset”. Dette ville gjort det umulig for Ham å leve uten synd.

Barnet som ble født i Betlehem måtte være unnfanget av den Hellige Ånd, for at Jesus kunne være fullt ut et menneske og fullt ut Gud samtidig. Med andre ord - uten en jomfrufødsel så faller hele kristendommens påstand om Jesus som fullt ut Gud og fullt ut menneske sammen. Og uten jomfrufødselen så faller også kristendommens påstand om at Jesus var uten synd. Og om Jesus ikke selv var uten synd kunne Han ikke ta straffen for andre menneskers synd – da måtte Han ha dødd for sin egen synd.

Oppstandelsen fra de døde

Oppstandelsen fra de døde er også vitenskapelig umulig, men som Paulus sier så er vårt budskap tomt om Jesus ikke har stått opp fra de døde.

Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom… Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. — 1. Korinterbrev 15:14,17-19

Paulus forklarer at om Jesus ikke er stått opp fra de døde så er vår synd ikke blitt renset bort. Det som gjorde at vår synd ble renset bort var nemlig ikke at Jesus døde, men at Jesus, etter at Han døde gikk inn i det aller helligste med sitt eget blod.

Men Kristus er kommet som øversteprest for alt det gode vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke tilhører denne skapte verden. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig… Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. For Kristus har i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. — Hebreerbrevet 9:11-12, 14

Mange tenker at det var Jesu død alene som frelste oss, men sannheten er at det faktisk var i oppstandelsen, da Jesus gikk inn i det aller helligste med sitt eget blod, at vår synd ble sonet for – det var nemlig blodet Gud var ute etter.

Etter at Jesus var oppstått og Han åpenbarer seg for Maria Magdalena sier Han til henne “Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til Far.” (Joh. 20:17). Men da Han senere åpenbarer seg for disiplene sier Han til Tomas “Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min” (Joh. 20:27).

I følge de Jødiske skikker måtte ingen røre ved ypperstepresten etter at han hadde gjort seg klar til å gå inn i det aller helligste, og på samme måte måtte ingen røre ved Jesus før etter at Han en gang for alle hadde gått inn i det aller helligste for å gjøre soning for hele verdens synd.

Kjernen i Evangeliet

I følge Paulus så var det oppstandelsen som verifiserte at Jesus var den Han sa Han var. Dette kommer frem når Paulus taler for Areopagos-rådet i Apostlenes Gjerninger kapittel 17.

For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde — Apostlenes Gjerninger 17:31

Paulus sin vektlegging av oppstandelsen kommer også frem når han forkynner Evangeliet i Antiokia.

Og nå forkynner vi det gode budskapet for dere, at det løftet som ble gitt til fedrene, det har Gud oppfylt for oss som er barna deres, da han reiste opp Jesus... — Apostlenes Gjerninger 13:32-33

Kjernen i Evangeliet er at Jesus døde for vår synd, men at døden ikke kunne holde på Ham (Apg. 2:24), og at Han derfor stod opp fra de døde. Dette sier også Paulus svart på hvit til de kristne i Korint.

Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, — 1. Korinterbrev 15:1-4

Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page