top of page

Jesus døde...men må vi også dø?


De fleste kristne tror fremdeles at Jesus døde for dem, slik at de kan få sine synder tilgitt og bli frelst. Det mange imidlertid ikke tenker over, er at for å få del i velsignelsen må vi selv dø!

Jesus sier i Lukas 9:24: “Hver den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for Min skyld, skal frelse det.” og i Lukas 14:33: “Den som ikke oppgir alt han har, kan ikke være Min disippel.” Faktum er at for å bli født på ny må vårt gamle liv dø! Du kan ikke fortsette å la det gamle liv styre deg og samtidig kalle Jesus for Herre.


Jesus døde en gang for alle, for å forsone oss med Gud. Men vi må dø daglig fra oss selv for å få del i dette nye livet.


Jesus har medynk med oss

Jesus kjenner vår kamp mot synden og selvlivet, da han selv ble menneske og som Hebreerbrevet forfatter sier så ble Han “…prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd…” (Heb 4:15) Derfor står det også om Jesus at han har medynk med oss i våre svakheter (Heb. 4:15). Han kjempet kampen i Getsemane og ropte ut “Abba, Far, alt er mulig for Deg. Ta dette beger bort fra Meg! Men ikke som Jeg vil, men som Du vil.” (Mark. 14:36). Jesus kjempet imot sin egenvilje så sterkt at hans svette rant som blod.


I Hebreerbrevet blir vi oppfordret til å “…tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse…” (Heb. 12:3). Jesus gav oss et forbilde når det kommer til å leve det kristne livet og derfor sier også Hebreerbrevet 12:1 at vi skal “…legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss…”. Dette skal vi gjøre for å kunne “…løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender.”. I slutten av Evangeliene ser vi at Jesus reiste tilbake til Himmelen, men Han har ikke forlatt oss. Romerbrevet 8:34 sier at Han “…sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss…”.


Kjødet må korsfestes

Når vi blir født på ny får vi en ny ånd og Den Hellige Ånd tar bolig i oss. Han gjør det mulig for oss å leve ut Jesu liv i oss, for når vi ble født på ny fikk vi del i guddommelig natur (2. Pet. 1:4). Johannes sier i 1. Johannes 3:9: sier at “Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Gud.”.


Men selv om vi har “fått del i guddommelig natur”, har vi allikevel et valg om å la denne Guds Ånd få lov til å lede oss. Paulus sier det slik i Romerbrevet 8:13: “For dersom dere lever etter kjøttet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn.” Det står videre i 1. Korinterbrev at “…alltid bærer vi Herren Jesu død med oss i kroppen, for at Jesu liv skal åpenbares i vår kropp. For vi som lever blir alltid overlatt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vår dødelige kropp.” (1. Kor. 4:10-11)


Hemmeligheten er at vi ble korsfestet med Jesus, og vi kan i tro motta denne sannhet, og “…regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre…”. Det betyr at vi ikke lar synden ha herredømme i livet vårt, eller adlyder våre syndige tilbøyeligheter (Rom. 6,11-12). Derfor roper Paulus begeistret ut i Galaterbrevet 2:20: “Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg.”. Å være korsfestet med kristus er det eneste VIRKELIGE kristenliv og derfor slår Paulus også fast i Galaterbrevet 6:24 at “…de som tilhører Kristus, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster…”


Kamp mot kjødet

Så lenge vi er i vår naturlige kropp vil vi oppleve fristelser og angrep, men Peter sier det slik i 1 Peter 4:1 at “…når Kristus har lidd for oss i kjøttet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken: At den som har lidd i kjøttet, har brutt med synden, slik at han ikke skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, i den tiden han ennå får her på jorden.”


Det er det samme som Paulus sier i Filipperbrevet 2:12-15, hvor de kristne i Filippi blir oppfordret til å “…arbeid på deres egen frelse med frykt og beven! …”. Dette er hva det vil si å være en Jesu disippel — å la Jesus få styre og være vår Mester og Herre.


Johannes sier at “…hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke…” (1. Joh. 5:18). Fordi vi har dette valget hver dag får vi stadige formaninger og advarsler fra Jesus og hele tiden i brevene om å leve rent og hellig. Så lenge vi er her i verden kan vi svikte Jesus, miste vår krone, og gå fortapt. Ikke fordi Gud svikter oss, men fordi vi, ved våre valg, beveger oss bort fra Ham. Ved å slippe synd, urenhet eller vrang lære til i livet og sier Paulus at vi kan “falle ut av nåden” (Gal. 5:4).


Om vi holder oss til Kristus og lar hans Ånd være vår sjef, kan vi glede oss over Bibelens ord i Romerbrevet 8:37-39, hvor det står “…Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.”


____________________ Artikkelen er skrevet at Jan Ernst Gabrielsen og er hentet fra bladet dis:MAG, som er et gratis blad for deg som ønsker å leve som en Jesu disippel. Du kan få bladet tilsett gratis ved å SMS ditt navn og adresse til +47 456 05 300 (Marker SMS med dis:MAG)

Comments


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page